Privacy statement Brittenburg Accountants

Inleiding


Brittenburg Accountants neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@accbrittenburg.nl.

Wie is Brittenburg Accountants?
Brittenburg Accountants is een vennootschap onder firma, kantoorhoudende aan de Lageweg 35D te Katwijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27323548.
Brittenburg Accountants is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Brittenburg Accountants jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Brittenburg Accountants persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Brittenburg Accountants voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Brittenburg Accountants worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Website
Doeleinde: contactformulier en het aanvragen van de nieuwsbrief
Gegevens: naam, emailadres en telefoonnummer
Grondslag: gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: commercieel belang
Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
      
Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Brittenburg Accountants heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Brittenburg Accountants over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Brittenburg Accountants. Je kunt verzoeken dat Brittenburg Accountants je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Brittenburg Accountants te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Brittenburg Accountants of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Brittenburg Accountants te verkrijgen. Brittenburg Accountants zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Brittenburg Accountants je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Brittenburg Accountants
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@accbrittenburg.nl. Brittenburg Accountants zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Brittenburg Accountants een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Brittenburg Accountants je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat Brittenburg Accountants verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Brittenburg Accountants je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@accbrittenburg.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Brittenburg Accountants jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@accbrittenburg.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Brittenburg kan u helpen met o.a.