Wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht

Recentelijk is het wetsvoorstel ‘Beperking wettelijke gemeenschap van goederen’ door de Eerste Kamer aangenomen. Per 1 januari 2018 wijzigen de regels van gemeenschap van goederen. De huidige opvattingen over trouwen in gemeenschap van goederen zijn veranderd.  Men wijkt vaker af van gemeenschap van goederen en er wordt tegenwoordig ook vaker gescheiden. Er gaan dus wijzigingen plaatsvinden in het huwelijksvermogensrecht die meegaan met de opvattingen in maatschappelijk verkeer. 

Huidige situatie van het huwelijksvermogensrecht
U zal ongetwijfeld als ondernemer op de hoogte zijn van de gevolgen van trouwen in gemeenschap van goederen. Toch geef ik hier voor de duidelijkheid nog even een korte toelichting op. Wanneer u op dit moment trouwt, bent u automatisch in gemeenschap van goederen gehuwd. Dit betekent, dat al uw en uw partners bezittingen en schulden als gemeenschappelijk vermogen wordt gezien. Hieronder vallen ook alle bezittingen en schulden die u of uw partner vóór het huwelijk heeft verkregen, hier kan dus ook de waarde van de onderneming onder vallen. Bij scheiding betekent dit dat het gehele vermogen 50-50 verdeeld wordt. Om dit te voorkomen kunnen er huwelijkse voorwaarden opgesteld worden, waarin de verdeling van de bezittingen en schulden wordt vastgelegd. Enkel de schenkingen, erfenissen of andere vermogensrechten waarbij uitdrukkelijk is bepaald dat deze slechts aan één van de echtgenoten toekomt, worden niet meegenomen in het gezamenlijk vermogen en hoeft dan ook bij scheiding niet verdeeld te worden.

Wetsvoorstel van beperkte gemeenschap van goederen
Het voorstel houdt in dat u per 1 januari 2018 niet meer automatisch in gemeenschap van goederen maar in beperkte gemeenschap van goederen gehuwd wordt. Hierbij worden de bezittingen en schulden van u en uw partner die voorafgaand aan het huwelijk zijn verkregen, niet meer meegenomen in de gezamenlijke boedel. Bij scheiding zullen dan alleen de bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk verkregen zijn 50-50 worden verdeeld. Indien het bij scheiding niet duidelijk is aan wie een goed toebehoort, wordt het als gemeenschappelijk vermogen aangemerkt en zal het dus weer 50-50 verdeeld worden. Het is dus verstandig om vast te leggen van wie welke bezittingen en schulden zijn. De schenkingen of erfenissen waarbij uitdrukkelijk is bepaald dat deze slechts aan één van de echtgenoten toekomt, worden na de wetswijziging nog steeds niet meegenomen in het gezamenlijk vermogen.

Uitdrukkelijke regeling
In het wetsvoorstel is een uitdrukkelijke regeling opgenomen betreffende het ondernemingsvermogen. Hierin wordt bepaald dat het ondernemingsvermogen dat aan één van de echtgenote toebehoorde vóór het aangaan van het huwelijk, niet meegenomen wordt in het gemeenschappelijk vermogen. 
Daarentegen worden de winsten of verliezen die uit de onderneming zijn behaald tijdens het huwelijk wel tot het gemeenschappelijk vermogen gerekend. Ook behoren hiertoe de winsten die gerealiseerd zijn tijdens het huwelijk maar nog niet zijn uitgekeerd . Hieraan wordt nog wel het criterium “voor zover dit in het maatschappelijk verkeer als redelijk worden beschouwd” verbonden.

Overgangsrecht
Het wetsvoorstel is zo aangenomen dat de situatie pas per 1 januari 2018 zal gaan veranderen. Indien u dus voor de inwerkingtreding van deze wet in gemeenschap van goederen gehuwd bent, blijft het oude huwelijksvermogensrecht voor u van toepassing. Er verandert voor de bestaande gemeenschap van goederen huwelijken niks. Slechts de huwelijken na 1 januari 2018 worden automatisch in beperkt gemeenschap van goederen.
Per 1 januari 2018 zullen er dus wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht gaan plaatsvinden. Alleen de bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk zijn verkregen, vallen onder het gemeenschappelijk vermogen. De bezittingen en schulden die voor het huwelijk zijn verkregen, komt slechts toe aan één van de echtgenoten. Het is daarom belangrijk om goed vast te leggen wie welke bezittingen en schulden heeft bij aanvang van het huwelijk.

Mocht u hier meer informatie over willen kunt u bij ons terecht. Wij staan klaar voor u om al uw vragen te beantwoorden.

door Gert-Jan Kuijt AA, partner bij Accountantskantoor Brittenburg

Brittenburg kan u helpen met o.a.